بازدید سرزده فرماندار شهرستان قدس از اداره گاز این شهرستان

فرماندار قدس در اداره گاز

در ادامه بازدیدھای دکتر لیلا واثقی فرماندار شھرستان قدس که با ھدف آشنائی و ارزیابی عملکرد ادارات و نھادھای دولتی به صورت سرزده و در ساعات مختلف اداری صورت می گیرد، امروز از بخش ھای مختلف این اداره بازدید نمود. وی ضمن گفتگو با تعدادی از کارکنان از نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع، سرعت […]