یادداشت اختصاصی مجری اولین برونسپار گاز کشور علیرضا فنی پور

برونسپاری گاز

از آنجا که حرکت به سمت برون‌سپاری واقعی یکی از اهداف پیش روی صنعت نفت و گاز است، بررسی قوانین و مقررات و همچنین آشنایی با مفاهیم این روش ضروری به نظر می‌رسد که در ادامه، به اهم مطالب مرتبط اشاره خواهد شد. ۱- مفاهیم برون‌سپاری برون‌سپاری یک استراتژی برای انتقال فرایندهای غیراصلی به بیرون […]