رضایت شهروندان شهرستان قدس از ارائه خدمات گاز رسانی بعد از برون سپاری به بخش خصوصی

فرماندار شهر قدس

خصوصی سازی و برون سپاری یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع علمی و اجرایی مدیریت بویژه در سالهای اخیر بوده با وجود تمامی توصیه ها برای گسترش بخش خصوصی اما هنوز بخش عظیمی از اقتصاد کشور متعلق به بخش دولتی می باشد به همین منظور با توجه به تجربه سایر کشورها و صحبت های […]