بازدید از ورزشگاه شهید حمد الله کوهی

مهندس علیرضا فنی پور مدیر عامل شرکت ایمن تاسیسات گستر،مدیریت برون سپار اداره گاز شهرستان قدس به همراه دکتر آرمان رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی و دیالیز ایران از ورزشگاه شهید حمد الله کوهی بازدید کردند.