کلاس آموزش مدیران و نمایندگان دفاتر پیشخوان در اداره گاز قدس