نحوه صحیح قرائت کنتور گاز

۱ : از وارد کردن شماره های قرمز رنگ روی کنتور خودداری نمایید. به عنوان مثال برای کنتور شکل زیر تنها عدد ۵۷۳۹ وارد می شود و سه رقم قرمز وارد نمی شود.


۳: شماره اشتراک عددی ۱۲ رقمی (به همراه رقم اول صفر) است که بر روی قبض گاز درج شده است.به عنوان مثال:۰۰۷۰۱۱۵۹۰۰۵۴
۴: تاریخ اعلام شماره کنتور با فرمت روز/ماه/سال می باشد به عنوان  مثال:۱۳۹۶/۰۷/۱۵