مسئول HSE

به‌منظور نظارت برعملکرد ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست و شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی، سازمان‌های باید مسئول HSE را مشخص نمایند.
تعیین مسئول HSE توسط مدیریت ارشد از اهمیت ویژه ای دارد دراین مطلب شرایط احراز مسئول HSE و شرح وظایف عمومی مسئول HSE آمده است.
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست HSE باید توسط مشاور HSE طرحریزی شده و سپس نظارت توسط مسئول HSE بر اجرای سیستم مدیریت HSE  انجام شود.

چه سازمان هایی باید مسئول HSE را تعیین نمایند:

–  سازمان هایی که به‌عنوان پیمانکار در محل سازمان هایی که در آنها HSE استقراریافته، فعایت می نمایندنظیر شرکت پیمانکار عمرانی، خدمات عمرانی در محل پالایشگاه ارائه می‌نماید.

–  الزامات قانونی یا قراردادی که از طرف مشتری یا سازمان‌های ذی صلاح به سازما ن ها اعلام می‌شود. نظیر الزام حضور مسئول HSE پیمانکاردرشرکت های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، الزام سازمان آتش‌نشانی بر حضور مسئول HSE درعملیات گوبرداری

سازمان هایی که سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست را استقرار می‌دهند باید مسئول HSE یا نماینده مدیریت HSE  را مشخص نمایند.

مسئول HSE یا نماینده HSE حداقل باید با موضوعات زیر آشنا بوده و دارای تجربه در فعالیت مربوطه باشد.

–          آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیستHSE

–          آشنایی با روش ارزیابی ریسک به‌منظور شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها

–          آشنایی با قوانین ایمنی مرتبط با فعالیت

–          آشنایی با قوانین محیط زیست مرتبط با فعالیت

–          آشنایی با روش‌های اطفاء حریق.

 

شرح وظایف عمومی مسئول HSE یا نماینده HSE

اطلاع از خط‌مشی ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و تلاش در جهت رعایت اصول آن.
اطلاع‌رسانی خط‌مشی و اهداف ایمنی، بهداشت شغلی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
اطلاع‌رسانی برگه اطلاعات مواد شیمیایی MSDS به کلیه کارکنان.
به‌روزآوری الزامات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست واطلاع رسانی الزامات قانونی ایمنی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
صدور مجوز شروع فعالیت Work Permit  برای فعالیت های مخاطره‌آمیز.
مشارکت در شناسایی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های سازمان.
ارزیابی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست محیطی قبل از اجرای تغییرات در سازمان.
بازدیدهای ادواری ایمنی وبهداشت شغلی و زیست‌محیطی از واحدهای مختلف.
ثبت عدم انطباق‌های شناسایی شده در قالب اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و پیگیری انجام اقدامات مشخص‌شده.
اطلاع‌رسانی روش واکنش در شرایط اضطراری و راه‌های خروج به کلیه کارکنان.
شناسایی مواد شیمیایی مورداستفاده در سازمان و تهیه برگه اطلاعات مواد شیمیایی MSDS
بررسی وضعیت موجودی جعبه کمک اولیه و هماهنگی جهت بروز نمودن وسایل جعبه کمک‌های اولیه.
شناسایی شرایط بالقوه واکنش در شرایط اضطراری وطرحریزی سناریو برای واکنش با شرایط بالقوه اضطراری.
برنامه‌ریزی و مشارکت برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری.
نظارت بر کارت بهداشت پرسنل خدماتی.
نظارت بر انجام معاینات اداواری پزشکی کارکنان.
نظارت بر تفکیک زباله از مبداء در واحدهای اداری و عملیاتی.
ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش حوادث / شبه حوادث و تحلیل آنها.
نظارت بر فعالیت های پیمانکاران در خصوص موضوعات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیستی.
اندازه‌گیری شاخص‌های عملکردی سیستم مدیریت HSE  به‌صورت دوره ای و گزارش به مدیریت.
پایش و اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت HSE از طریق چک لیست های پایش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها.
ارتباط با سازمان‌های ذی صلاح در خصوص مسائل ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست.
همکاری با سایر مدیران جهت جمع‌آوری ورودی بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.
پیگیری مصوبات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.