دیدار دوستانه مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر با پرسنل امداد شهر قدس

امروز در دفتر مدیر عامل شرکت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید در اداره گاز شهر قدس ، دیداری دوستانه با عوامل پست امداد این شهر برگزار گردید . در این دیدار یکی از پرسنل امداد شعری زیبا در خصوص شرکت و برونسپاری با مضمون طنز سروده بودند که دیدن آن خالی از لطف نیست .