تکریم ارباب رجوع در اولویت کاری اداره گاز شهرستان قدس