تست کرونا از پرسنل اداره گاز شهرستان قدس

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور ، مطابق تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا و شروع فعالیت ادارات با دو سوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، مدیر عامل شرکت ایمن تاسیسات گستر،مدیر برونسپار اداره گاز شهرستان قدس جهت اطمینان از سلامت پرسنل و قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا توسط آزمایشگاه مجهز اهورا(صداقت) از کلیه کارمندان و نیروهای این اداره تست کرونا به عمل آورد.