برگزاری مانور اطفاء حریق توسط پرسنل شرکت ایمن تاسیسات گستر

برگزاری مانور اطفاء حریق توسط پرسنل شرکت ایمن تاسیسات گستر در اداره گاز شهرستان قدس در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۴/۳۱ راس ساعت۸صبح با بازسازی صحنه انفجار در زیر زمین اداره صدای آژیر خطر به صدا در آمد،سپس طی تماس با سازمان آتشنشانی و اورژانس کلیه پرسنل اداره را تخلیه و تنها مصدوم حادثه به بیرون از ساختمان منتقل شد،با حضور واحد آتشنشانی حریق مهار شد.

مانور اداره گاز شهر قدس

 

مانور ایمن تاسیسات

ایمن تاسیسات