بررسی و حل مشکلات مشترکین اداره گاز شهرستان قدس

نشست تخصصی مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر، مدیریت برون سپار اداره گاز شهرستان قدس با مهندس محمد خدابخش پودینه رییس نظام مهندسی شهرستان قدس جهت بررسی و حل مشکلات مشترکین اداره گاز در دفتر اداره گاز شهرستان قدس