بررسی نواقض و رفع مشکلات سیستم قرائت آنلاین

نشست مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل شرگت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید،مدیریت برون سپار اداره گاز شهرستان قدس با پرسنل کنتورخوان اداره گاز جهت بررسی نواقض و رفع مشکلات سیستم قرائت آنلاین