بازدید سرزرده فرماندار شهر قدس از اداره گاز این شهرستان

دکتر لیلا واثقی فرماندار پرتلاش شهرستان قدس به طور سرزده از اداره گاز شهرستان قدس بازدید و با مهندس علی رضا فنی پور به عنوان اولین برونسپار گاز در کشور گفتگو کرد، فرماندار قدس طی بازدید از بخش های مختلف اداره گاز از مراجعین جویای عملکرد بخش خصوصی شد.

فرماندار قدس افزود امیدوارم با توجه به گزارش خوبی که از عملکرد بخش خصوصی به دست آوردیم این طرح در کشور نیز فراگیر شود.