بازدید سرزده فرماندار شهرستان قدس از اداره گاز این شهرستان

در ادامه بازدیدھای دکتر لیلا واثقی فرماندار شھرستان قدس که با ھدف آشنائی و ارزیابی عملکرد ادارات و نھادھای دولتی به صورت سرزده و در ساعات مختلف اداری صورت می گیرد، امروز از بخش ھای مختلف این اداره بازدید نمود. وی ضمن گفتگو با تعدادی از کارکنان از نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع، سرعت انجام امور محوله ، ارائه راھنمائیھای لازم و کم و کیف خدمات از شھروندان و مراجعین جویا شد.


وی در ادامه به اتاق ھا و واحدھای دیگر این اداره سرزده و ضمن عرض خداقوت به کارمندان، جویای وضعیت کاری آنھا شد که ھمگی کارمندان، ضمن اظھار رضایت از کارشان از مدیر برون سپار اداره گاز که با مساعدت و ھمدلی با آنھا ھمکاری می کند تقدیر و تشکر کردند.


دکتر واثقی ضمن مراجعه به امور مشترکین در جریان روند انجام امور، به ویژه در حوزه ی استقرار دولت الکترونیک و نحوه تسھیل درامر خدمت رسانی به مردم قرار گرفت. فرماندار قدس ضمن اعلام رضایت از عملکرد مجموعه کارکنان اداره گاز و با تشکر از علیرضا فنی پور مدیر عامل برون سپار گاز شھرستان قدس به عنوان اولین مدیر برون سپارگاز در کشور گفت:

بازدید فرماندار شهر قدس از گاز
امیدوارم این مجموعه به عنوان یک الگوی موفق در بخش خصوص این امید را در دولت و مردم ایجاد کند تا دولت با کوچک کردن بدنه خود و واگذاری خدمات به بخش خصوصی با ایجاد رقابت بتواند خدمات مطلوب تری را بھ مردم ارائه دھند.وی در پایان با اشاره بھ فرا رسیدن فصل سرما، بھ ضرورت خدمت رسانی شایسته به شھروندان درگازرسانی و جلوگیری از قطع آن تاکید کرد و از فنی پور مدیر عامل برون سپار گاز و کارکنان اداره
خواست: ھمانگونه که در این مدت کم در بخش خصوصی توانستید رضایت مردم را به نحو احسن جلب نمایید، تلاش کنید، با تمھیدات لازم جھت پیشگیری از بروز ھر گونھ قطعی و مشکلی ، مشترکین را از خود راضی و خشنود نگھدارید.


در ادامه این بازدید علیرضا فنی پور مدیر عامل برون سپار گاز شھرستان قدس با ارائه گزارشی از ساختار اداری و فیزیکی ، میزان مشترکین، نوع درخواست ھا و فراوانی ھرکدام و آخرین اقدامات و ایده ھا صورت گرفته برای خدمات رسانی بھتر و مطلوب تر به مراجعین خصوصا جانبازان ، معلولین و افراد کم توان نام برد و بیان داشت : اداره شھرستان قدس تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار داده و اقداماتی در این زمینه جھت جلب رضایت این عزیزان انجام داده ازجمله: راه اندازی اورژانس گاز برای افراد معلول ، جانباز و مسن در شھر قدس ،که معلولین و جانبازان ما با شماره گیری شماره ١٩۴ مشکلات خود را بیان کرده و پرسنل ما با حضور به محل حادثه مشکلات این عزیزان را مرتفع می کنند.


فنی پورتصریح کرد: در سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میھن عزیزمان و به مناسبت فرارسیدن ھفته دفاع مقدس آخرین قبض مصرفی خانواده ھای عزیز شھدا، آزادگان و جانبازان را رایگان و از بنیه مالی خودم پرداخت نمودم، زیرا ما آزادی و امنیت امروز خودمان را مدیون ایثار و جانفشانی آنان هستیم . این مسئول در پایان از جمع آوری قبوض ھای کاغذی و جایگزین شدن قبض الکترونیکی خبر داد.

علیرضا فنی پور

 

لینک خبر در روزنامه آفرینش