اولین سالگرد برون سپاری اداره گاز شهرستان قدس به شرکت ایمن تاسیسات گستر