اولین سالگرد برون سپاری اداره گاز در ایران

طی سال ها تلاش ادارات خدمات رسان دولتی کاستی های به چشم میخورد که از دغدغه های مسئولین محسوب می شود و همیشه بر آن تاکید شده است.
مردم یا ارباب رجوع یا مشترکین خواستار دریافت خدمات بهینه از ادارات ، رعایت تکریم ارباب رجوع که از مطالبات مردم و خواسته های مهم مسئولین بوده که متاسفانه همیشه در غالب شعار و حرف باقی مانده بود بالاخره دولت به این نتیجه رسید که در این زمینه به طور آزمایشی با بخش خصوصی وارد همکاری گردد.
برهمین اساس تصمیماتی به طور آزمایشی از وزارت نفت و ملی گاز آغاز و به صورت پاپلوت اداره گاز شهرستان قدس مورد این آزمایش قرار گرفته و بررسی شود. یک سال قبل کلید برون سپاری در شهرستان قدس زده شد و در مناقصه های برگزار شده از سوی وزارت نفت و گاز ملی شرکت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید برنده این مناقصه شده و سکان دار طرح آزمایشی برون سپاری در کشور شد. بعد از گذشت یک سال این شرکت اولین سالگرد قرار داد خود را با حضور مسئولین شهرستانی و پرسنل زحمت کش اداره گاز جشن گرفت.
با توجه به مشکلات بسیار بالای این طرح به جهت نو بودن موفقیت حاصل گردید و شواهد نشان از رضایت مسئولین نیز دارد براین اساس شرکت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید به عنوان اولین شرکت برون سپاری و مهندس علیرضا فنی پور مدیر عامل این شرکت را می توان به عنوان پدر موفق برون سپاری گاز ایران معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره گاز شهرستان قدس : اولین سالگرد برون سپاری اداره گاز در ایران با حضور حاج حسین چناقچی رییس شورای اسلامی شهرستان قدس ، مهندس نقی علی وند رییس شورای اسلامی شهرقدس ، مهندس علی رضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید و مدیریت برون سپار اداره گاز شهرستان قدس و پرسنل اداره گاز شهرستان قدس برگزار گردید.
بر اساس این گزارش در ادامه این مراسم از زحمات و تلاش های مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل شرکت ایمن تاسیسات گستر پویا افق جاوید به دلیل خدمات رسانی بهینه و تکریم ارباب رجوع از سوی حاج حسین چناقچی رییس شورای اسلامی شهرستان قدس مورد تجلیل قرار گرفت.