اجرای طرح ملی کنترل فشار خون در اداره گاز شهرستان قدس